Плаќање на врата при достава или на фактура (вирмански).