Рок на испорака: максимум 1 работен ден во Скопје, 3 работни дена надвор од Скопје.

Над 1000 денари порачка, бесплатна достава.